حریم شخصی

شرکت ایمن رایانه پندار جهت ارائه خدمات مورد نیاز به مشترکین خود از اطلاعاتی همچون نام و نام خانوادگی مشتری، شماره اشتراک، شماره تلفن و یا همراه، نشانی پست الکترونیک و نشانی پستی استفاده می نماید.

بدیهی است که این گونه اطلاعات در صورت ارائه به شرکت -چه به صورت آنلاین و چه در هر شکل دیگر - محرمانه تلقی شده و جز در موارد مورد اشاره مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.

شرکت در اینجا به مشترکین خود تضمین می دهد که متعهد به حفظ محرمانگی این اطلاعات خواهد بود و تنها در صورت نیاز به تماس با مشتری، ارائه خدمات راه دور و یا تلفنی، اطلاع رسانی در رابطه با موارد ضروری و همچنین ارائه پیشنهادات مناسبتی ، این خدمات تنها توسط کارشناسان شرکت و از طریق خطوط قانونی اطلاع رسانی شرکت از جمله نشانی پست الکترونیک شرکت، شماره پیامک شرکت و تلفنهای معرفی شده شرکت صورت خواهد پذیرفت.

ادامه